Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń
REGULAMINY

REGULAMIN KONKURSU "PRZETESTUJ MULTISTRADĘ V4 I WYGRAJ WYJAZD DO HISZPANII"


§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorami konkursu pod nazwą „Przetestuj Multistradę V4 i wygraj motocyklowy wyjazd do Hiszpanii” (dalej „Konkurs”) jest spółka Liberty Corporation 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000998313, REGON: 523443480, NIP: 9820388143, kapitał zakładowy w wysokości 805 000,00 zł opłacony w całości, e-mail: kontakt@ducatipolska.pl (dalej „Organizator”).

2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 września 2023 roku o godzinie 12:00, a kończy w dniu 1 października 2023 roku o godzinie 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Konkursu, informacja o tym zamieszczona będzie odpowiednio wcześniej na podstronie dedykowanej Konkursowi na www.ducatipolska.pl).


§2 Uczestnictwo w konkursie
1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Udział w Konkursie i podanie danych z nim związanych jest całkowicie dobrowolne, przy czym brak podania danych opisanych w punkcie 2 b poniżej uniemożliwia udział w Konkursie.

2. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”), która zapozna się z niniejszym regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski,
 2. dokonała zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail oraz numeru telefonu,
 3. posiada uprawnienia do kierowania motocyklem (prawo jazdy kat. A), Uczestnik oświadcza, że posiada ważne prawo jazdy, nie został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów oraz nie toczy się wobec niego postępowanie sądowe lub administracyjne mogące skutkować wydaniem takiego zakazu lub cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami,
 4. brała udział w jazdach testowych motocyklem Multistrada V4 S lub Multistrada V4 Rally w salonach Ducati w Polsce
 5. przygotowała opis wrażeń z jazdy motocyklem Multistrada V4 S lub Multistrada V4 Rally i umieściła ją na podstronie Konkursu na ducatipolska.pl, a także zawarła stosowną dokumentację fotograficzną.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz wstępni i zstępni pracowników Organizatora oraz ich rodziny.

4. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

5. Uczestnik Konkursu poprzez umieszczenie relacji z jazdy motocyklem na stronie www.ducatipolska.pl wyraża zgodę na publikację przez Organizatora swojego imienia i nazwiska.

6. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, zostaną wyłączeni z możliwości uczestnictwa w Konkursie.


§3 Dane osobowe

1. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Liberty Corporation 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000998313, REGON: 523443480, NIP: 9820388143.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu:

 1. przyjęcia zgłoszenia i przeprowadzenia Konkursu, w tym jego rozstrzygnięcia i wydania nagrody, a także publikacji wyników Konkursu na stronie internetowej ducatipolska.pl oraz na profilach Organizatora prowadzonych w mediach społecznościowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”;
 2. realizacji obowiązków prawnych Organizatora związanych z organizacją konkursu, np. rozliczeń podatkowych lub sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - „obowiązek prawny”;
 3. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Konkursem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Organizatora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem szczegółowo określa Kodeks cywilny;
 4. prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty elektronicznej, telefonu) na podstawie odrębnej zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - "zgoda",  z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Przekazanie danych osobowych (w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu wydania Nagrody) jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku Uczestnika w Zgłoszeniu konkursowym jest dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie miała dla Uczestnika jakichkolwiek konsekwencji.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

6. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów Konkursu.

8. Osoby, których dane przetwarzane są przez Organizatora, mają prawo:

 1. złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 2. złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,
 3. złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 4. przenieść dane do innego administratora (na zasadach określonych w RODO),
 5. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes,
 6. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Uczestników Konkursu mogą być przekazywane - oprócz osobom upoważnionym przez Organizatora - innym podmiotom, w tym:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
 2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora na podstawie zawartych umów (np. dostawcom usług technicznych i hostingowych, podmiotom współpracującym  z Organizatorem przy realizacji Konkursu oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze),
 3. innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie).

10. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych Organizatora za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@ducatipolska.pl.

11. W celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.

12. W celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy.

13. W celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasowi przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji.


§4 Zasady Konkursu

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie zgłoszenia konkursowego, które  zawierać będzie zadanie konkursowe w postaci opisu wrażeń jazdy motocyklem Multistrada V4 S lub Multistrada V4 Rally i umieszczenie go na stronie Organizatora www.ducatipolska.pl na profilu Konkursu wraz z dokumentacją fotograficzną.

2. Opis wrażeń z jazdy motocyklem nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

3. Za zwycięzcę konkursu uznaje się 1 (jednego) Uczestnika, która uzyska najwięcej pozytywnych opinii swojego opisu. W przypadku, gdy w ustalonej dacie zakończenia Konkursu (1 października 2023, godz. 23:59), więcej niż jeden Uczestnik uzyska taką samą liczbę pozytywnych opinii, Organizator opublikuje dodatkowe głosowanie na opinię Uczestników, którzy uzyskali identyczny wynik. Czas trwania dodatkowego głosowania to 48 godzin. W przypadku gdy dodatkowe głosowanie zakończy się ponownie identycznym wynikiem Uczestników, głosowanie będzie przedłużane o kolejne 24 godziny, aż do osiągnięcia przez danego Uczestnika najlepszego wyniku ocen.

4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

§5 Nagroda

1. Nagrodą w Konkursie jest uczestnictwo w wyjeździe motocyklowym do Hiszpanii, który odbędzie się w okresie od 14 do 21 października 2023 roku.

2. Program i terminarz wydarzenia publikowany jest na stronie internetowej www.ducatipolska.pl.

3. Organizator informuje, że warunkiem koniecznym odbycia się wydarzenia jest potwierdzenie przez Organizatora udziału minimalnej liczby osób. W przypadku niewystarczającej liczby osób Organizator zastrzega możliwość zaproponowania zwycięzcy uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym w innym terminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanego Wydarzenia w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy (np. zdarzenia siły wyższej, choroba osoby prowadzącej Wydarzenie lub wystąpienie po jej stronie innych wypadków losowych, trwała awaria sprzętu koniecznego do przeprowadzenia Wydarzenia lub miejsca, w którym ma odbywać się Wydarzenie, wystąpienie warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu Uczestników).

5. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Wydarzenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie, Organizator poinformuję zwycięzcę o zmianie terminu i nowym terminie.

6. Wraz z przejęciem nagrody wszelkie zobowiązania prawne wynikające z faktu otrzymania nagrody obciążają Uczestnika.

7. Uczestnik nie może dokonać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, nagroda nie może być również udostępniona osobie trzeciej.

8. Po stronie zwycięzcy konkursu pozostaje zakup biletów lotniczych do Malagi (i powrotnych), pokrycie kosztów własnych wydatków i wyżywienia podczas wyjazdu (poza śniadaniami), paliwa do motocykla oraz biletów wstępu na atrakcje turystyczne.


§6 Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora, tj. Liberty Corporation 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż do 7 dnia od dnia będącego ostatecznym terminem wydania nagrody.

2. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora.

3. Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

4. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.


§7 Wykluczenie Uczestnika 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i nieuwzględnienia uzyskanych przez niego wyników, jeżeli Uczestnik przy rejestracji podał nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i nieuwzględnienia uzyskanych przez niego wyników, jeżeli Uczestnik nie spełnia innych warunków Uczestnictwa w Konkursie, w szczególności określonych w § 2 ust. 2 powyżej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i nieuwzględnienia uzyskanych przez niego wyników, jeżeli Uczestnik narusza niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności jeżeli Uczestnik użyje oprogramowania, czy innych urządzeń służących do automatycznego i wielokrotnego wydawania pozytywnych opinii pod umieszczoną w ramach zadania konkursowego relacją.


§8 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie do Konkursu, które z przyczyn Uczestnika lub z przyczyn od niego niezależnych (np. awarię łączy internetowych, chwilowe problemy ze stroną internetową) nie dotarły do Organizatora na czas lub wcale.

3. Pełna treść regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie www.ducatipolska.pl oraz w siedzibie Organizatora tj. Liberty Corporation 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu są podstawą prowadzenia Konkursu.

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.REGULAMIN WYJAZDÓW I WYPRAW MOTOCYKLOWYCH


organizowanych na zlecenie importera marki Ducati w Polsce, tj. spółki Liberty Corporation 2 Sp. z o. o.


§1 Definicje

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. "Organizator" – Mo-To Mateusz Ziajkiewicz „MotoTravels.pl” z siedzibą ul. Brzeska 15/6, 50-430 Wrocław NIP: 6141591667 REGON: 363141682, posiadający status organizatora turystyki w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, na podstawie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem ewidencyjnym 31107 (numer rejestracyjny 908/3/2022) od dnia 19.01.2022 r.;
 2. "Uczestnik" – osoba biorąca udział w Imprezie turystycznej organizowanej przez Mo-To Mateusz Ziajkiewicz, jako kierowca;
 3. "Pasażer" – osoba biorąca udział w Imprezie turystycznej organizowanej przez Mo-To Mateusz Ziajkiewicz, lecz nie będąca kierowcą;
 4. "Impreza turystyczna" – wyjazd zorganizowany przez Mo-To Mateusz Ziajkiewicz, zwana dalej: Imprezą;
 5. "Opiekun wyprawy (imprezy)" – osoba przewodnicząca Imprezie turystycznej, przedstawiciel Organizatora, uprawniony do podejmowania decyzji w jego imieniu.


§2 Postanowienia ogólne

Zawierając umowę o udział w imprezie turystycznej, Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu wypraw motorowych i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


§3 Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik Imprezy musi mieć ukończone 18 lat.

2. Uczestnik zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów ruchu drogowego oraz obowiązujących zwyczajów powszechnie przyjętych w danym kraju, w którym odbywa się Impreza oraz do nienaruszania praw osób trzecich,
 2. przestrzegania zasad wyjazdu określonych w umowie, Regulaminie  oraz harmonogramie Imprezy;
 3. szczegółowego zapoznania się z planem podróży i trasą wyprawy, zwłaszcza pod kątem oceny własnych umiejętności i kondycji;
 4. posiadania ważnego dowodu osobistego, lub paszportu oraz – jeśli jest to wymagane w danym kraju – także wizy,
 5. w przypadku odbywania podróży na własnym motocyklu, we własnym pojeździe – posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej OC, ubezpieczenia ASSISTANCE oraz zadbanie o odpowiedni stan techniczny pojazdu;
 6. w przypadku odbywania podróży na motocyklu, lub w pojeździe nie będącym własnością Uczestnika – posiadania upoważnienia do użytkowania pojazdu od właściciela pojazdu, w tym także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i w formie właściwej do wymogów danego kraju;
 7. posiadania ważnego prawa jazdy, odpowiedniego dla rodzaju użytkowanego pojazdu, kategorii A, lub B, a jeśli Impreza organizowana jest poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej – prawa jazdy kategorii A, lub B sporządzonego w języku angielskim lub Międzynarodowego Prawa Jazdy;
 8. w przypadku odbywania podróży na własnym motocyklu, we własnym pojeździe – posiadania urządzenia nawigacyjnego, zestawu kluczy podstawowych, zestawu naprawczego ogumienia, w tym w szczególności naboi, dętek, podstawowego sprzętu do samodzielnej wymiany opon i podstawowych materiałów eksploatacyjnych, w tym oleju i smaru do łańcucha, a także apteczki pierwszej pomocy;
 9. posiadania odpowiedniego ubrania dla rodzaju użytkowanego pojazdu, w szczególności w przypadku użytkowania motocykla – kasku, rękawic ochronnych, odzieży i obuwia ochronnego
 10. wprowadzenia do własnego urządzenia nawigacyjnego punktów określonych w planie podróży, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu i, w przypadku niedopełnienia obowiązku, poniesienia mogących w związku z tym powstać kosztów,
 11. wykonywania poleceń Opiekuna imprezy,
 12. zaniechania spożywania alkoholu oraz środków odurzających w czasie trwania Imprezy.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje okoliczność, że trasa Imprezy może przebiegać w skrajnie trudnych warunkach atmosferycznych, tj. po zmroku, bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze powietrza, podczas intensywnych opadów deszczu lub śniegu, czy też podczas silnego wiatru.


§4 Obowiązki Pasażera

1. Pasażer musi mieć ukończone co najmniej 13 lat.

2. W przypadku, gdy Pasażer jest małoletni, wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział dziecka w Imprezie.

3. Obowiązki Uczestnika wymienione w § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio do Pasażera.


§5 Obowiązki Organizatora

1. W dniu rozpoczęcia Imprezy Organizator przekazuje Uczestnikom tzw. road book, zawierający punkty określone w planie podróży, w szczególności hotele, parkingi i punkty wyrównawcze.

2. Szczegółowe obowiązki Organizatora, zwłaszcza w zakresie zapewnienia ubezpieczenia, regulują OWUwIT będące integralną częścią umowy.


§6 Prawa Opiekuna wyprawy

1. Opiekunowi wyprawy przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika lub Pasażera z udziału w Imprezie w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik lub Pasażer nie stosują się do postanowień Umowy, OWUwIT, Regulaminu lub harmonogramu Imprezy, a w szczególności w przypadku:

 1. pozostawania przez Uczestnika lub Pasażera w stanie nietrzeźwości w czasie zaplanowanym w planie Imprezy na jazdę pojazdem;
 2. nieposiadania przez Uczestnika umiejętności, warunków fizycznych i przygotowania technicznego lub odpowiedniego sprzętu do udziału w wyprawie;
 3. niebezpiecznego zachowania Uczestnika na drodze, zagrażającemu życiu i zdrowiu pozostałych uczestników ruchu drogowego.

2. Opiekun wyprawy może przed rozpoczęciem Imprezy poddać weryfikacji umiejętności prowadzenia pojazdu przez Uczestnika.


§7 Wykluczenie Uczestnika z Imprezy

1. W przypadku wykluczenia Uczestnika lub Pasażera z Imprezy, z przyczyn innych niż pozostawanie w stanie nietrzeźwości (§ 6 ust. 1 pkt 1) Organizator może – w miarę swoich możliwości – udzielić pomocy, zwłaszcza w transporcie osób, rzeczy czy sprzętu do kolejnego punktu Imprezy oraz do miejsca rozpoczęcia lub zakończenia Imprezy, jednakże nie jest do tego zobowiązany.

2. W przypadku wykluczenia Uczestnika lub Pasażera z Imprezy z powodu pozostawania w stanie nietrzeźwości (§ 6 ust. 1 pkt 1) Organizator nie udziela pomocy, o której mowa w ust.1.


§8 Transport

1. Organizator nie zapewnia transportu Uczestników i Pasażerów do miejsca rozpoczęcia Imprezy oraz z miejsca zakończenia Imprezy.

2. Organizator zapewnia transfer Uczestników i Pasażerów z lotniska lub centrum przesiadkowego środków transportu innych niż samolot do miejsca rozpoczęcia Imprezy oraz z miejsca zakończenia Imprezy na lotnisko lub centrum przesiadkowe.

3. Warunkiem zapewnienia transferu, o którym mowa w ust. 2 jest poinformowanie Organizatora o planowanym czasie i miejscu przylotu lub przyjazdu oraz wylotu lub odjazdu, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy, na adres e-mail biuro@mototravels.pl oraz otrzymanie wiadomości zwrotnej.

4. Organizator może zapewnić transport pojazdu i rzeczy Uczestnika na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Przewozu.


§9 Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w Imprezie Uczestnika, którego pojazd nie spełnia wymagań technicznych do pokonania trasy określonej w planie podróży.

2. W przypadku odbywania podróży na własnym motocyklu, we własnym pojeździe Organizator zaleca wykonanie przeglądu serwisowego w salonie autoryzowanego dealera danej marki pojazdu przed oddaniem go do transportu.

3. W przypadku odbywania podróży na własnym motocyklu, we własnym pojeździe Organizator nie zapewnia urządzeń nawigacyjnych, zestawów naprawczych czy jakichkolwiek materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych.

4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej, a jedynie ubezpieczenie, na zasadach określonych w OWUwIT będących integralną częścią umowy.


OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ


§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych, zwane dalej OWUwIT, określają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów korzystających ze świadczonych przez niego usług.

2. Definicje:

 1. "Impreza turystyczna" – jest to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów Usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, które spełniają następujące warunki:
  ▪️ Usługi turystyczne zostały połączone przez jednego przedsiębiorcę turystycznego,
  ▪️ Bez względu na zawarcie odrębnych umów z dostawcami poszczególnych usług turystycznych usługi te są:
  - Nabywane w jednym punkcie sprzedaży i zostały wybrane, zanim podróżny zgodził się dokonać zapłaty lub
  - oferowane lub sprzedawane po cenie obejmującej wszystkie usługi lub po cenie całkowitej, lub gdy jedną z tych cen obciążany jest nabywca, lub
  - reklamowane lub sprzedawane przy użyciu określenia „impreza turystyczna” lub podobnego, lub
  - łączone po zawarciu umowy, na podstawie której podróżny został uprawniony do dokonania wyboru spośród różnych rodzajów usług turystycznych, lub
  - nabywane od odrębnych przedsiębiorców turystycznych za pośrednictwem powiązanych procesów rezerwacji online, podczas których przedsiębiorca turystyczny, z którym zawarta została pierwsza umowa, przekazuje innemu przedsiębiorcy turystycznemu lub przedsiębiorcom turystycznym: imię i nazwisko podróżnego, adres poczty elektronicznej oraz szczegóły płatności, a umowa z tym innym przedsiębiorcą turystycznym lub przedsiębiorcami turystycznymi zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej,
 2. "Niezgodność" – niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług turystycznych objętych Imprezą turystyczną,
 3. "Organizator" – Mateusz Ziajkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Mo-To Mateusz Ziajkiewicz”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6141591667, wpisany do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem ewidencyjnym 31107 (numer rejestracyjny 908/3/2022) od dnia 19.01.2022 r., będący organizatorem turystyki,
 4. "OWUwIT" – niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora,
 5. "Pilot wycieczek" – osoba towarzysząca Podróżnym podczas Imprezy turystycznej, sprawująca opiekę nad nimi i czuwająca nad sposobem wykonania na ich rzecz Usług turystycznych oraz przekazująca podstawowe informacje dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca, o której mowa w art. 3 pkt 7b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, przy czym Pilotem wycieczek jest osoba trzecia działająca w imieniu Organizatora,
 6. "Podróżny" – osoba, która zawarła Umowę z Organizatorem lub jest uprawniona do podróżowania na podstawie Umowy. Jest to zarówno osoba zawierająca Umowę w swoim imieniu, osoba zawierająca Umowę w imieniu osoby, w imieniu której Umowa została zawarta – wówczas osoba zawierająca Umowę zobowiązana jest przekazać Podróżnym informacje dotyczące Umowy i Imprezy turystycznej, jak również powinna dysponować zgodą tych Podróżnych na ich udział w Imprezie turystycznej,
 7. "Przewodnik turystyczny" – osoba zawodowo oprowadzająca Podróżnych po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzielająca o nich fachowej informacji oraz sprawująca nad Podróżnymi opiekę w zakresie wynikającym z Umowy, o której mowa w art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, przy czym Przewodnikiem turystycznym jest osoba trzecia działająca w imieniu Organizatora,
 8. "Rozpoczęcie Imprezy turystycznej" – dzień rozpoczęcia wykonywania Usług turystycznych w ramach tej samej Imprezy turystycznej,
 9. "Siła Wyższa" – należy przez to rozumieć nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, o których mowa w art. 4 pkt 15 Ustawy tj. sytuacje pozostające poza kontrolą strony powołującej się na takie sytuacje, których skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania w tym, działania wojenne i inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem, m.in.: terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego m.in.: wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej.
 10. "Umowa" – umowa o udział w Imprezie turystycznej zawierana w języku polskim, na warunkach określonych w Umowie, OWUwIT oraz w Ustawie. Dotyczy to następujących umów jeżeli impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów – wszystkie umowy obejmujące poszczególne Usługi turystyczne w ramach tej samej Imprezy turystycznej, zawierane pomiędzy Podróżnym a Organizatorem, w języku polskim, na warunkach określonych w Umowie, OWUwIT oraz w Ustawie,
 11. "Usługa turystyczna" – jest to:
  ▪️ przewóz pasażerów,
  ▪️ zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów;
  ▪️ wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych;
  ▪️ inna usługa świadczona Podróżnym, która nie stanowi integralnej części wskazanych wyżej Usług.
 12. "Ustawa" – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która wdraża na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG.


§2 Informacje Ogólne

1. Reklamy, broszury oraz ulotki Organizatora, zarówno w formie papierowej, jak i zamieszczone na stronie internetowej www.ducatipolska.pl stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 459), dalej jako Kodeks Cywilny.

2. Umowa pomiędzy Organizatorem, a Podróżnym zawierana jest w formie pisemnej lub w formie dokumentowej.

3. Zawarcie Umowy następuje w chwili podpisania Umowy przez Podróżnego lub przesłaniu podpisanego skanu Umowy na adres e-mail Organizatora.

4. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą zawrzeć Umowę tylko za zgodą swoich opiekunów ustawowych/prawnych.

5. Korespondencja pomiędzy Organizatorem, a Podróżnym odbywa się w sposób ustalony przez strony Umowy.

6. W przypadku niewynikających z Umowy dodatkowych życzeń specjalnych zgłoszonych przez Podróżnego, jedynie jednoznaczne, wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej potwierdzenie przyjęcia ich do realizacji przez Organizatora stanowi podstawę roszczeń Podróżnego wobec Organizatora. Brak realizacji pozaumownego szczególnego życzenia Podróżnego w przypadku nieotrzymania przez Podróżnego drogą mailową lub pisemnie potwierdzenia przyjęcia ich do realizacji od Organizatora, nie może być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.


§3 Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich Usług turystycznych objętych Umową o udział w Imprezie turystycznej.

2. Organizator zobowiązany jest do udzielenia pomocy Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji w przypadkach określonych w Ustawie. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy nie przewyższającej rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora, jeżeli trudna sytuacja Podróżnego powstała z wyłącznej winy umyślnej Podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa.

3. Organizator zobowiązany jest podać Podróżnemu przed podpisaniem Umowy pisemnie wszystkie Główne właściwości usług turystycznych oraz informacje do których przekazania jest zobowiązany na mocy przepisów Rozdziału VI Ustawy.

4. Organizator – zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.12.2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE – ma obowiązek poinformować Podróżnego o przewoźniku lotniczym, z usług którego korzystał będzie podczas realizacji postanowień Umowy.

5. Organizator informuje Podróżnego o obowiązujących w miejscu pobytu przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w Imprezie turystycznej.

6. Organizator jest zobowiązany zapewnić:

- w przypadku organizowania wycieczek za granicę – opiekę Pilota wycieczek posiadającego znajomość języka powszechnie znanego w kraju odwiedzanym lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym,

- w przypadku organizowania wycieczek dla Podróżnych z zagranicy – usługi Przewodnika turystycznego oraz opiekę Pilota wycieczek posiadających znajomość języka umożliwiającego kontakt z takimi Podróżnymi lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym.

7. Organizator nie odpowiada za wydane po Imprezie turystycznej przez hotele publikacje, broszury, foldery, ulotki itd.

8. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w czasie Imprezy turystycznej do trzykrotności ceny Imprezy turystycznej. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.


§4 Prawa i obowiązki Podróżnego

1. Podróżny zawierający Umowę oświadcza, że zapozna wszystkich Podróżnych, na rzecz których zawiera Umowę, z informacjami udzielonymi mu przez Organizatora dotyczącymi:

 1. ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych,
 2. informacji o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w Imprezie turystycznej, a także o sugerowanych szczepieniach i profilaktyce zdrowotnej przed i w trakcie Imprezy turystycznej,
 3. informacji o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego,
 4. informacji o prawie do rozwiązania przez Podróżnego Umowy w każdym momencie przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej za stosowną opłatą określoną w OWUwIT,
 5. informacji o wymaganiach językowych, w przypadku gdy skorzystanie przez Podróżnego z niektórych Usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej w określonym języku obcym,
 6. wszelkich niezbędnych informacji, do których podania Organizator jest zobowiązany na mocy art. 40 Ustawy.

2. Podróżny oświadcza ponadto, że jest upoważniony do przyjmowania w imieniu osób na rzecz których zawarł Umowę wszystkich oświadczeń i zawiadomień od Organizatora.

3. Podróżny zobowiązany jest przestrzegać zasad niniejszych OWUwIT oraz sprawdzić prawidłowość danych osobowych swoich oraz pozostałych uczestników przed zawarciem Umowy. O wszelkich zmianach danych osób na rzecz których zawarta została Umowa o udział w Imprezie turystycznej, Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora pisemnie lub elektronicznie. Podróżny zobowiązuje się pokryć koszty wynikające z konieczności aktualizacji danych (w tym kosztów związanych ze zmianą nazwiska na bilecie lotniczym).

4. Podróżny zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującym prawem (dotyczy także prawa obowiązującego w miejscu pobytu), dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Podróżny przede wszystkim zobowiązuje się przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju pobytu oraz przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu zakwaterowania (w tym zasad związanych z bezpieczeństwem, w szczególności przepisów przeciwpożarowych).

5. Podróżny obowiązany jest podporządkować się zaleceniom Organizatora związanych z realizacją Umowy.

6. W przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszych OWUwIT, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Podróżnego z udziału w Imprezie turystycznej.

7. Podróżny obowiązany jest uiścić wszystkie niezbędne opłaty w miejscu pobytu, o których został wcześniej poinformowany przez Organizatora.

8. Podróżny zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy z Organizatorem, a także dokumenty wymagane do realizacji Umowy (paszport, wiza itp.).

9. Podróżny ma obowiązek przestrzegać limitu bagażu ustalonego przez przewoźnika, którym posługuje się Organizator w związku z wykonywaniem Umowy. Wszelkie opłaty będące wynikiem przekroczenia limitu bagażowego ponosi Podróżny.

10. Podróżnym zaleca się zwracanie szczególnej uwagi na swój bagaż. W przypadku zgubienia lub zniszczenia bagażu kwestie odpowiedzialności Podróżnego, Organizatora, przewoźnika itp. regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

11. Nie zaleca się uczestnictwa w Imprezach turystycznych kobietom ciężarnym w 8 i 9 miesiącu ciąży bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

12. Podróżny ma prawo do zwrotu wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub z powodu przerwania jego udziału w Imprezie przez służby graniczne lub policję, po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z zakupem tych świadczeń u kontrahentów.

13. Podróżny ma prawo do świadczeń określonych w Umowie i ofercie/katalogu/broszurze, stanowiącej integralną część Umowy.

14. Jeżeli Organizator nie wykonuje z przyczyn niezależnych od niego usług opisanych w Umowie, wówczas wykona świadczenie zastępcze o podobnej wartości. Jeżeli jakość świadczenia jest niższa od jakości usługi określonej w Umowie – Podróżny ma prawo do odpowiedniego obniżenia ceny Imprezy Turystycznej.

15. W przypadku imprez turystycznych obejmujących wyjazdy motocyklowe, Podróżny jest obowiązany:

 1. posiadać ważne uprawnienia do kierowania motocyklem, wymaganego dla państwa, w którym odbywa się Impreza turystyczna,
 2. w przypadku odbywania podróży na motocyklu, lub w pojeździe nie będącym własnością Podróżnego – posiadania upoważnienia do użytkowania pojazdu od właściciela pojazdu, w tym także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i w formie właściwej do wymogów danego kraju;
 3. posiadać odpowiednie umiejętności oraz brak przeciwwskazań do kierowania motocyklem,
 4. posiadać aktualne ubezpieczenie komunikacyjne z tytułu OC, Zieloną Kartę oraz aktualne obowiązkowe badania techniczne pojazdu wykorzystywanego przez Podróżnego,
 5. przestrzegać wszelkich przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, w tym przepisów ruchu drogowego oraz obowiązujących zwyczajów powszechnie przyjętych w danym kraju, w którym odbywa się Impreza, stosować się do reguł, znaków i sygnałów wydawanych przez Organizatora, Pilota wycieczek lub Przewodnika turystycznego,
 6. zaniechać spożywania alkoholu oraz środków odurzających w czasie trwania Imprezy turystycznej.

16. W przypadku potrzeby zapewnienia transferu Podróżnego z lotniska lub centrum przesiadkowego środków transportu innych niż samolot do miejsca rozpoczęcia Imprezy oraz z miejsca zakończenia Imprezy na lotnisko lub centrum przesiadkowe przez Organizatora, Podróżny informuje Organizatora o planowanym czasie i miejscu przylotu lub przyjazdu oraz wylotu lub odjazdu, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy. Organizator ustala indywidulanie z Podróżnym cenę oraz termin transferu.

17. Jeżeli wymagają tego przepisy obowiązujące w miejscu realizacji Imprezy turystycznej, Podróżny aby móc w niej uczestniczyć zobowiązany jest zaszczepić się szczepionką przeciwko COVID-19, odpowiednio 2 lub 3 dawki, przy czym ostatnia dawka nie może być podana na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. Podróżny zobowiązany jest wówczas posiadać podczas Imprezy turystycznej ważny paszport covidowy z widocznymi danymi osobowymi oraz datami podania szczepionki. W razie zaistnienia takiego obowiązku, Organizator poinformuje o tym Podróżnego.

18. W przypadku konieczności wykonania testu na COVID-19 (gdy będzie to np. wymagane przepisami obowiązującymi w miejscu realizacji Imprezy turystycznej lub poleceniami odpowiednich służb), Podróżny zobowiązany jest wykonać test na własny koszt.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia się u Podróżnego objawów stanu chorobowego COVID-19 lub jego potwierdzenia podczas Imprezy turystycznej. Organizator w szczególności nie odpowiada za objęcie Podróżnego obowiązkową kwarantanną podczas trwania Imprezy turystycznej, a także objęcie innych Podróżnych uczestniczących w Imprezie turystycznej obowiązkową kwarantanną. Organizator nie odpowiada również wobec prowadzącego miejsce noclegowe, w którym odbywa się Impreza turystyczna, za konieczność pozostania przez Podróżnych w miejscu noclegowym po zakończeniu imprezy turystycznej ze względu na objęcie obowiązkiem odbycia kwarantanny. Podróżny objęty kwarantanną zobowiązany jest samodzielnie pokryć koszty dłuższego pobytu w danym miejscu noclegowym.


§5 Cena i warunki płatności 

1. Szczegółowe warunki płatności, w tym m.in. terminy płatności, numery kont bankowych, wysokość kwot, itp., określa Umowa.

2. Organizator oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

3. Cena podana w Ofercie jest ceną umowną i obejmuje pełne koszty Imprezy turystycznej wraz z kosztami świadczeń dodatkowych, opłatami oraz podatkami, łącznie za wszystkich zgłaszanych Podróżnych.

4. Zapłata za usługi turystyczne uznawana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na konto bankowe Organizatora lub z chwilą jej dokonania w kasie Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny Imprezy turystycznej, jeżeli jest ona skutkiem jednej z następujących okoliczności:

 1. ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania,
 2. wysokości podatków lub opłat od Usług turystycznych objętych Umową o udział w Imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji Imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych,
 3. opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach,
 4. kursów walut mających znaczenie dla danej Imprezy turystycznej.

6. Organizator powiadamia Podróżnego na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie ceny oraz uzasadnia podwyżkę i wskazuje sposób jej obliczenia. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona.

7. Podróżny ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, które nastąpiło po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. W przypadku obniżenia ceny, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator może odliczyć od zwrotu należnego Podróżnemu poniesione rzeczywiste koszty obsługi zwrotu (np. opłaty bankowe). Na żądanie Podróżnego Organizator przedstawia Podróżnemu dowód poniesionych kosztów obsługi.

8. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Podróżnym, który nie realizuje terminowo płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie, po wcześniejszym wezwaniu Podróżnego do ich uiszczenia w formie pisemnej lub elektronicznej. 


§6 Zmiany umowy

1. Organizator informuje Podróżnego o wszelkich zmianach dotyczących Imprezy turystycznej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany Umowy, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przy czym zobowiązuje się poinformować Podróżnego o zmianie w formie pisemnej lub w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail w sposób jasny, zrozumiały i widoczny.

3. Organizator, który przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej:

 1. jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy, lub
 2. nie może spełnić specjalnych wymagań Podróżnego, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 4 Ustawy, lub
 3. proponuje Podróżnemu podwyższenie ceny Imprezy turystycznej przekraczające 8% całkowitej ceny Imprezy turystycznej zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy,
 4. niezwłocznie powiadamia o tym Podróżnego w formie, o której mowa w punkcie poprzedzającym.

4. W powiadomieniu, o którym mowa ustępie poprzedzającym, Organizator w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje Podróżnego o:

 1. zmianie warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę Imprezy turystycznej,
 2. rozsądnym terminie, w którym Podróżny poinformuje Organizatora o swojej decyzji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
 3. odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy w przypadku braku odpowiedzi Podróżnego w terminie, o którym mowa w literze poprzedzającej,
 4. jeśli ma to zastosowanie – o zastępczej Imprezie turystycznej, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości, oraz o jej cenie.

5. Podróżny w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. poprzednim, jest zobowiązany do poinformowania Organizatora:

 1. o przyjęciu proponowanej zmiany Umowy, albo
 2. o odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
 3. o odstąpieniu od Umowy oraz przyjęciu zastępczej Imprezy turystycznej.

6. Jeżeli zmiany Umowy lub zastępcza Impreza turystyczna, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów Imprezy turystycznej, Podróżny jest uprawniony do żądania odpowiedniego obniżenia ceny Imprezy turystycznej.

7. Organizator oświadcza, że minimalna liczba Podróżnych wymagana do przeprowadzenia Imprezy turystycznej wynosi 8 osób. W razie nieosiągnięcia minimalnej liczby Podróżnych, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy turystycznej w terminie wskazanym w ust. 8 niniejszego paragrafu.

8. Organizator może odwołać Imprezę turystyczną, jeżeli:

▪️ nie osiągnięto minimalnej liczby Podróżnych wymaganych do jej przeprowadzenia określonej w Umowie, nie później niż w terminie:

 1. 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
 2. 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,
 3. 48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni,

chyba że Umowa wskazuje inny wcześniejszy termin na odwołanie Imprezy turystycznej.

▪️ organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej.

9. Podróżny może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz Podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

10. W wypadku odwołania Imprezy turystycznej na warunkach wskazanych w ust. 9 Organizator zwraca wpłaty dokonane przez Podróżnego z tytułu Imprezy turystycznej w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

11. Jeżeli zmiana Umowy jest wynikiem działań zawinionych przez Organizatora, Podróżnemu przysługuje zwrot pełnej kwoty, jaką wpłacił, bez potrąceń na rzecz Organizatora oraz osób trzecich, jak również prawo do odszkodowania.

12. Podróżnemu przysługuje w każdej chwili przed dniem rozpoczęcia Imprezy turystycznej prawo do odstąpienia od Umowy. Podróżny proszony jest o zgłaszanie odstąpienia od Umowy w formie pisemnej lub w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Organizator dokonuje zwrotu wpłat dokonanych przez Podróżnego z tytułu Imprezy turystycznej w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

13. W Umowie o udział w imprezie turystycznej może zostać wskazana opłata za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróżnego.

14. Podróżny może przenieść prawa i obowiązki wynikające z zawartej Umowy na osobę trzecią bez zgody Organizatora, jeżeli osoba ta przejmie wszystkie wynikające z Umowy prawa i obowiązki, pod warunkiem zawiadomienia Organizatora o tym fakcie nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy turystycznej. Jeżeli skorzystanie przez Podróżnego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie wiązać się z poniesieniem przez Organizatora dodatkowych uzasadnionych i rzeczywistych kosztów, Organizator może żądać ich uregulowania, pod warunkiem wykazania Podróżnemu ich wysokości.

15. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, odpowiedzialność Podróżnego oraz osoby trzeciej za uregulowanie należności finansowych związanych z Imprezą turystyczną jest solidarna.

16. Jeżeli uczestnictwo w Imprezie turystycznej jest związane z przelotami samolotowymi lub koniecznością wcześniejszego otrzymania wiz, to w takich przypadkach możliwość zamiany Podróżnych lub zmiany ich danych może być ograniczona warunkami zakupu przez Organizatora biletów lotniczych lub wymaganym terminem złożenia dokumentacji wizowej.

17. Podróżny będący konsumentem, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. Przepisy  30, art. 31, art. 32 ust. 1 i 2, art. 35, art. 37i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio. 


§7 Reklamacje 

1. Organizator odpowiada za Niezgodność wykonania Umowy, chyba że Organizator udowodni, że:

 1. winę za Niezgodność ponosi Podróżny,
 2. winę za Niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem Usług turystycznych objętych Umową, a Niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć,
 3. Niezgodność została spowodowana Siłą Wyższą.

2. Jeżeli Podróżny stwierdzi Niezgodność w trakcie trwania Imprezy turystycznej, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora oraz osobę realizującą Usługi turystyczne, w tym w szczególności Pilota wycieczek lub Przewodnika turystycznego. Organizator powinien być powiadomiony o takim fakcie drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mototravels.pl, lub telefonicznie.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowego Podróżnego składającego reklamację, jak również wskazanie Niezgodności oraz żądań Podróżnego w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Przy rozpatrywaniu reklamacji bierze się pod uwagę stopień przyczynienia się Podróżnego do powstania Niezgodności.

5. Odpowiedzialność Organizatora za Niezgodność określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy rozdziału 7 Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


§8 Gwarancja ubezpieczeniowa 

1. Organizator dokonuje terminowych wpłat składek dotyczących Podróżnych w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

2. Umowa zawarta przez Organizatora z ubezpieczycielem, o której mowa w ustępie poprzedzającym, dotyczy zarówno gwarancji ubezpieczeniowej na pokrycie kosztów kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, jak również zwrotu całości lub części wpłat dokonanych tytułem Imprezy turystycznej lub poszczególnych Usług turystycznych jako zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 4 pkt 14 w zw. z art. 7 Ustawy, jak również na potrzeby ubezpieczenia Podróżnych w pozostałym zakresie.

3. Certyfikat potwierdzający posiadanie przez Organizatora gwarancji ubezpieczeniowej udostępniony jest na stronie internetowej Organizatora. Na stronie zamieszczone są również warunki gwarancji ubezpieczeniowej, w tym w szczególności wysokość sumy gwarancyjnej oraz dane Ubezpieczyciela.

4. Uiszczanie składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz Pomocowy oraz ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, stanowią zabezpieczenie finansowe dla Podróżnych, z którego mogą skorzystać na wypadek niewypłacalności Organizatora w celach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 


§9 Ubezpieczenia fakultatywne 

1. Cena Imprezy Turystycznej zawiera ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie kosztów leczenia. W cenie imprezy Podróżni ubezpieczeni są w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna w ramach polisy w wariancie:

▪️ KL + NNW + BP na terenie kraju, do sumy ubezpieczenia KL (koszty leczenia) = 2 000,00 zł, NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) = 10 000,00 zł; BP (bagaż podróżny) = 1 000,00 zł; zawartej na podstawie OWUwIT Allianz o symbolu TUGL-O02 09/20, lub:

▪️ KL + NNW + BP na terenie Europy, do sumy ubezpieczenia KL (koszty leczenia) = 100 000,00 zł; NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) = 10 000,00 zł; BP (bagaż podróżny)= 1 000,00 zł; KR (koszty ratownictwa) = 50 000,00 zł, zawartej na podstawie OWUwIT o symbolu TUGL-O02 09/20, lub:

▪️ KL + NNW + BP na terenie Świata, do sumy ubezpieczenia KL (koszty leczenia) = 100 000,00 zł; NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) = 10 000,00 zł; BP (bagaż podróżny) = 1 000,00 zł; KR (koszty ratownictwa) = 50 000,00 zł, zawartej na podstawie OWUwIT o symbolu TUGL-O02 09/20.

2. Każdy Podróżny uczestniczący w Imprezie Turystycznej może zawrzeć ubezpieczenie w zakresie wyższym od wskazanego w punkcie powyżej na własny koszt.

3. Każdy Podróżny uczestniczący w Imprezie Turystycznej może zawrzeć indywidualne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży.

4. Szczegółowe zasady ubezpieczenia regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia – stanowiące Załącznik nr 5 do Umowy.

5. Podróżny oświadcza, iż stan zdrowia umożliwia mu udział w Imprezie turystycznej, a w przypadku zachorowania w trakcie Imprezy turystycznej zwalnia leczących ich w kraju i za granicą lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji medycznej z przebiegu jego leczenia.


§10 Dane osobowe 

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Podróżnych jest podjęcie działań przez Organizatora na żądanie Podróżnego przed zawarciem niniejszej Umowy (w tym w szczególności w celu przedstawienia oferty na żądanie Podróżnego) oraz realizacja niniejszej Umowy. Administratorem danych osobowych Podróżnych jest Organizator.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Podróżnych zawiera klauzula informacyjna stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy (Klauzula informacyjna dla Podróżnych).


§11 Postanowienia końcowe 

1. Niniejsze OWUwIT nie mają na celu ograniczać ani wyłączać praw konsumentów, przysługujących im na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Nieważność pojedynczych postanowień nie narusza ważności pozostałych postanowień OWUwIT. W stosunku do zapisów niezgodnych z prawem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Kwestie nieuregulowane w niniejszych OWUwIT podlegają odpowiednim przepisom prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisom Ustawy.

4. W razie rozbieżności między postanowieniami OWUwIT a postanowieniami Umowy, stosuje się postanowienia Umowy.

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów rozpatrywane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej poprzez kontakt z Organizatorem pisemnie na adres poczty e-mail wskazany w §7 Reklamacje lub na adres pocztowy Organizatora. W przypadku braku zadowalających efektów postępowania polubownego, spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

6. Podróżny będący konsumentem może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823). Podróżny może złożyć swoją skargę do podmiotu wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych prowadzonego przez UOKiK znajdującego się na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl/ lub za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Wszelkie zmiany OWUwIT wymagają formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

8. Podróżny oświadcza, iż zapoznał się z OWUwIT Organizatora i akceptuje jego postanowienia.

9. Niniejsze OWUwIT wchodzą w życie z dniem 03.08.2023 r.


OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU


§1 Definicje

 1. "Przewoźnik" – Mo-To Mateusz Ziajkiewicz z siedzibą w Wrocław pod adresem ul. Brzeska 15 m. 6, 50-430 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6141591667, REGON: 363141682,
 2. "Wysyłający" – osoba fizyczna lub osoba prawna zawierająca z Przewoźnikiem umowę na transport motocykla lub biorąca udział w Imprezie turystycznej, która obejmuje transport motocykla,
 3. "Umowa" – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego https://ducatipolska.pl/, w języku polskim, której przedmiotem jest transport motocykla na zasadach określonych Ogólnych Warunkach Przewozu. W formularzu zgłoszeniowym należy podać imię i nazwisko Klienta, adres e-mail, numer telefonu, model i rocznik motocykla Ducati, którym Uczestnik weźmie udział w Wydarzeniu. Do przesłania formularza konieczna jest również akceptacja Regulaminu. Zabronione jest podawanie treści bezprawnych. Obejmuje to w szczególności zakaz podawania cudzych danych osobowych bez stosownego upoważnienia.
 4. "List przewozowy" – wystawiany przez Wysyłającego dokument zawierający adres Wysyłającego, adres odbiorcy, miejsce przeznaczenia, oznaczenie przesyłki według rodzaju, ilości oraz sposobu opakowania, jak również wartość rzeczy szczególnie cennych, a ponadto wszelkie inne istotne postanowienia umowy.
 5. "System Rezerwacji" – internetowy system rezerwacji Imprez udostępniony Użytkownikowi w Serwisie, administrowany przez Skaleo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-886) przy ul. Rybałtów 12/40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000841734, NIP: 9512501715, REGON: 386099597.
 6. "Rezerwacja" – złożenie zamówienia na Usługę Transportową dostępną w Serwisie. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień Regulaminu Serwisu, Ogólnych Warunków Przewozu oraz Polityki prywatności.
 7. Płatność – opłata za wszystkie usługi w ramach Usługi Transportowej wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji.
 8. "Płatność" – opłata za wszystkie usługi w ramach Usługi Transportowej wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji.
 9. "Ustawa o Prawach Konsumenta" – z dnia 30 maja 2014 r. ustawa o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 10. "Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną" – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
 11. "Kodeks Cywilny" – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).


§2 Rezerwacje

1. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik wybiera opcję „Rezerwuj” dostępną w wybranej ofercie Usługi Transportowej. Następnie za pośrednictwem Systemu Rezerwacji w odpowiednich polach formularza podaje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy, adres e-mail osoby rezerwującej.

2. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18 (słownie: osiemnastu) lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Możliwość Rezerwacji dotyczy Usługi Transportowej, w opisie których opcja „Rezerwuj” jest aktywna. W razie wątpliwości co do dostępności miejsc Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem.

4. Rezerwacja następuje po potwierdzeniu przez Uczestnika, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu, Ogólnymi Warunkami Przewozu oraz Polityką prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Uczestnika.

5. Po potwierdzeniu Rezerwacji przez Administratora w postaci wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa z Uczestnikiem. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Uczestnik przez dokonanie wpłaty ceny Usługi Transportowej (części lub całości) akceptuje warunki Umowy. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy w szczególności dotyczące płatności, praw i obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z Usługi Transportowej lub zmiany terminu określone są w Ogólnych Warunkach Przewozu.

6. Warunki i sposoby płatności są dostępne w podsumowaniu Rezerwacji w Systemie Rezerwacji oraz wiadomości e-mail od Administratora.

7. Wszystkie ceny podane na Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

8. Rozliczenia płatności za usługę transportową e-przelewem, kartą kredytową, systemem Masterpass, PayPal lub innym sposobem, przeprowadzane są za pośrednictwem iMoje. Przedmiotowe usługi świadczy ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.imoje.pl.

9. Płatności mogą być również dokonywane na rachunek firmowy Przewoźnika zgodnie z warunkami Umowy:
Mo-To Mateusz Ziajkiewicz ul. Brzeska 15/6, 50-430 Wrocław
Dla wpłat PLN: PL 47 1050 1575 1000 0097 0540 5679
Dla wpłat EUR: PL 11 1050 1575 1000 0097 2181 0191
kod BIC/SWIFT: INGBPLPW


§3 Postanowienia Ogólne

Przewoźnik w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, dokonuje przewiezienia w terminie i za wynagrodzeniem wskazanym w treści Umowy, motocykla Wysyłającego, opisanego w Załączniku nr 2 do Umowy, do wskazanego przez Wysyłającego miejsca w kraju i/lub za granicą, środkami transportu przystosowanymi do przewozu motocykli.

Przewóz motocykla będącego przedmiotem Umowy odbywa się z wyznaczonego miejsca do miejsca docelowego wskazanego w treści Umowy, zgodnie z dokonaną rezerwacją.


§4 Obowiązki Wysyłającego

Wysyłający jest zobowiązany wobec Przewoźnika do:

 1. przygotowania motocykla do przewozu poprzez zdemontowanie lusterek oraz szyby w motocyklu jeśli wysokość całkowita motocykla (z tymi elementami) od podłoża przekracza 150 cm. Wysyłający zobowiązuje się także do spakowania lusterek, szyby oraz innych objętych umową bagaży w sposób wskazany w Ogólnych Warunkach Przewozu oraz Instrukcji zabezpieczenia motocykla i bagaży stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, zabezpieczając je przed uszkodzeniem. Brak przygotowania motocykla oraz bagażu do przewozu wiążące się z koniecznością przygotowania przez Przewoźnika skutkować będzie naliczeniem opłaty w wysokości 100 zł netto.
 2. podstawienia motocykla i bagaży w ustalonym z Przewoźnikiem terminie w miejscach wskazanych w umowie oraz wydania ich Przewoźnikowi,
 3. wydania Przewoźnikowi wypełnionego w sposób prawidłowy listu przewozowego zawierającego w szczególności: adres Wysyłającego oraz adres odbiorcy, miejsce przeznaczenia przesyłki, ilości przedmiotów do przewozu oraz sposób ich opakowania oraz szacowaną wartość przewożonych rzeczy, najpóźniej w chwili przyjęcia motocykla do załadunku. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą i w wypadku zastrzeżeń zaznaczyć to w kwicie bagażowym,
 4. przekazania Przewoźnikowi wszelkich dokumentów potrzebnych ze względu na przepisy celne, podatkowe i administracyjne. Wysyłający odpowiada za wszelkie koszty, jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości lub niedostateczności danych i braków w dokumentacji,
 5. opróżnienia zbiorników paliwa w motocyklu,
 6. poinformowania Przewoźnika o wszystkich uszkodzeniach motocykla i bagażu przy przekazaniu motocykla do transportu oraz do wykonania dokumentacji fotograficznej uszkodzeń i przesłanie jej na podany adres e-mail Przewoźnika: biuro@mototravels.pl,
 7. zapłaty Przewoźnikowi wynagrodzenia określonego w treści umowy,
 8. zwrotu nakładów koniecznych oraz wydatków poniesionych przez Przewoźnika w celu prawidłowego wykonania przewozu, w szczególności w razie wystąpienia konieczności zmiany drogi przewozu Przewoźnik może pobrać przewoźne za rzeczywistą drogę przewozu i obowiązuje go odpowiadający tej drodze termin przewozu, chyba że przeszkody w przewozie są zawinione wyłącznie przez Przewoźnika.
 9. odbioru motocykla w ustalonym z Przewoźnikiem terminie w miejscach wskazanych w umowie. Brak odbioru motocykla przez Wysyłającego w wyznaczonym terminie będzie skutkować naliczeniem opłaty w wysokości 200 zł netto.

Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki lub sposób zabezpieczenia motocykla i opisania przesyłki nie są odpowiednie dla tego rodzaju przewozu, Przewoźnik może zażądać, aby Wysyłający złożył pisemne oświadczenie co do stanu przesyłki, a w wypadku rażących braków odmówić przewozu.

Przed planowanym transportem Wysyłający otrzyma od Przewoźnika wiadomość e-mail z opracowaną logistyką transportu.


§5 Obowiązki Przewoźnika

Przewoźnik jest zobowiązany do:

 1. dokonania załadunku oraz rozładunku motocykla. Jeżeli jednak stan zewnętrzny przesyłki lub jej opakowanie nie są odpowiednie dla danego rodzaju przewozu, przewoźnik może żądać, aby Wysyłający złożył pisemne oświadczenie co do stanu przesyłki, a w wypadku rażących braków odmówić wykonania przewozu,
 2. terminowego wykonania przewozu,
 3. zawiadomienia odbiorcy o dacie odbioru,
 4. wydania przesyłki odbiorcy.

Przewoźnik może oddać motocykl do przewozu innemu przewoźnikowi.


§6 Odpowiedzialność Przewoźnika

Od momentu załadunku do momentu rozładunku, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytki lub uszkodzenie przewożonego motocykla oraz bagaży jeśli są prawidłowo zabezpieczone.

W przypadku opóźnienia transportu z winy Przewoźnika, Przewoźnik zobowiązuje się do pokrycia wykazanej szkody powstałej w związku z opóźnieniem w majątku Wysyłającego lub Odbiorcy, nie wyższej niż wynoszącej łącznie 50 Euro za każdy pełny dzień opóźnienia.

Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania obowiązującej w terminie przewozu umowy ubezpieczenia przewożonego mienia na kwotę 400 000 euro.

Wskutek zapłaty należności Przewoźnika i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Przewoźnikowi wynikające z umowy przewozu.


§7 Wynagrodzenie

1. Wysyłający zobowiązuje się do wpłaty zadatku w kwocie 50% ceny w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji w systemie Przewoźnika, o ile jego wysłanie nastąpi do 31 dni przed planowanym dniem przyjęcia do załadunku.

2. Wysyłający zobowiązuje się do zapłaty pozostałej część kwoty najpóźniej 31 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia przewozu.

3. Wysyłający zobowiązuje  się  do  zapłaty  wynagrodzenia  na  rachunek  bankowy Przewoźnika:
Mo-To Mateusz Ziajkiewicz ul. Brzeska 15/6, 50-430 Wrocław,
dla wpłat PLN: PL 47 1050 1575 1000 0097 0540 5679,
dla wpłat EUR: PL 11 1050 1575 1000 0097 2181 0191,
kod BIC/SWIFT: INGBPLPW

4. Za dzień  zapłaty  uważany  jest  dzień  uznania  rachunku  bankowego Przewoźnika.


§8 Prawo zastawu

Dla zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu, w szczególności przewoźnego, składowego, opłat celnych i innych wydatków, jak również dla zabezpieczenia takich roszczeń przysługujących poprzednim spedytorom i przewoźnikom, przysługuje Przewoźnikowi ustawowe prawo zastawu na przesyłce, dopóki przesyłka znajduje się u niego lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów.


§9 Odstąpienie od umowy

Wysyłający może odstąpić od umowy w każdym momencie przed planowanym przewozem. W takim wypadku Przewoźnikowi przysługuje zwrot kosztów z tytułu odstąpienia od umowy przewozu:

- w przypadku odstąpienia od umowy do 45 dni przed planowanym dniem załadunku – Przewoźnikowi nie przysługuje zwrot kosztów,

- w przypadku odstąpienia od umowy od 44 do 31 dni przed planowanym dniem załadunku – Przewoźnikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości 50% ceny zlecenia,

- w przypadku odstąpienia od umowy poniżej 30 dni przed planowanym dniem załadunku – Przewoźnikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości 100 % ceny zlecenia.

W przypadku odstąpienia od umowy Wysyłający ma prawo wskazać inną osobę, która zawrze umowę, przy czym uiszczoną kwotę przez dotychczasowego Wysyłającego uznaje się za uiszczoną przez Wysyłającego, który wstępuje w jego miejsce. W takim przypadku wstępujący Wysyłający zobowiązany jest do zawarcia umowy z Przewoźnikiem w terminie 3 dni od dnia odstąpienia oraz uiszczenia kwoty zgodnie z zapisami oferty, dla której zawarta zostaje Umowa.

Za datę odstąpienia od umowy przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia o rezygnacji z transportu drogą e-mailową na adres Przewoźnika – biuro@mototravels.pl.

Jeżeli rozpoczęcie lub dokonanie przewozu dozna czasowej przeszkody wskutek okoliczności dotyczącej Przewoźnika, Wysyłający może od umowy odstąpić. W takim przypadku, Wysyłający zobowiązuje się do zapłaty Przewoźnikowi odpowiedniego wynagrodzenia za dokonaną część przewozu w granicach tego, co na kosztach przewozu oszczędził.


§10 Postanowienia końcowe

Kwestie nieuregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach Przewozu podlegają odpowiednim przepisom prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisom ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U.2020.8 t.j. z dnia 03.01.2020 r.) i ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 29.06.2022r.).

Wszelkie spory wynikające z umów, strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Przewoźnika.

Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu wchodzą w życie z dniem 31.07.2023 r.REGULAMIN WYDARZENIA DRE ADVENTURE ACADEMY


I. Definicje

§1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Organizator” – organizator Wydarzenia, tj. spółka Liberty Corporation 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000998313, REGON: 523443480, NIP: 9820388143, kapitał zakładowy w wysokości 805 000,00 zł opłacony w całości, e-mail: kontakt@ducatipolska.pl, tel: 665 660 642.
 2. „Wydarzenie” – wydarzenie sportowe „Ducati Riding Experience Adventure Academy” organizowane przez Organizatora w określonych przez niego terminach, które stanowi wydarzenie sportowe w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. „Serwis” – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://ducatipolska.pl/ oraz jej podstronach,
 4. „Klient” – Konsument, przedsiębiorca oraz inny podmiot, który wykupił udział w Wydarzeniu lub jest w trakcie zapisu na Wydarzenie.
 5. „Uczestnik” – Klient będący osoba fizyczną lub inna osoba fizyczna wyznaczona przez Klienta do udziału w Wydarzeniu.
 6. „Formularz Zgłoszeniowy” – formularz zgłoszeniowy na Wydarzenie, dostępny na stronie Serwisu.
 7. „Obiekt” – miejsce, gdzie odbywa się Wydarzenie.
 8. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 9. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 10. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88).
 11. „Przedsiębiorca” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 12. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. „PB jednoosobowy” – osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę o odpłatny udział w Wydarzeniu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

II. Postanowienia ogólne

§2

Niniejszy Regulamin określa:

 1. zasady świadczenia przez Organizatora na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu Klientom zawierania przez Internet umów o odpłatny udział w oferowanym Wydarzeniu,
 2. zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Wydarzeniu Organizatora.

§3

 1. Informacje znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz art. 661 Kodeksu cywilnego. Klient przesyłając Formularz Zgłoszeniowy składa ofertę zakupu udziału w określonym Wydarzeniu, na warunkach podanych w informacji o tym Wydarzeniu.
 2. Wszystkie ceny Wydarzeń wskazane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny podawane są w polskich złotych. Ceny stają się wiążące w chwili zapisu na Wydarzenie przez Klienta.
 3. Organizator może dokonywać modyfikacji cen, a także przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu.

III. Organizacja Wydarzenia i zmiana terminu Wydarzenia

§4

 1. Wydarzenia odbywają się cyklicznie lub jednorazowo, w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora, opublikowanych na stronie Serwisu oraz przekazanych do wiadomości Uczestników.
 2. Program i terminarz Wydarzeń publikowany jest na stronie internetowej.
 3. Warunkiem koniecznym odbycia się Wydarzenia jest potwierdzenie przez Organizatora udziału minimalnej liczby osób, która ustalona jest oddzielnie dla każdego Wydarzenia. W przypadku niewystarczającej liczby osób Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia lub wyznaczenia innego terminu Wydarzenia.
 4. O przydziale wolnych miejsc na Wydarzenie decyduje kolejność dokonywania opłat za udział w Wydarzeniu.
 5. Wydarzenie prowadzone jest przez upoważnione przez Organizatora osoby.

§5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanego Wydarzenia w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy (np. zdarzenia siły wyższej, choroba osoby prowadzącej Wydarzenie lub wystąpienie po jej stronie innych wypadków losowych, trwała awaria sprzętu koniecznego do przeprowadzenia Wydarzenia lub miejsca, w którym ma odbywać się Wydarzenie, wystąpienie warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu Uczestników).
 2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Wydarzenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie o zmianie terminu i nowym terminie Wydarzenia Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.
 3. Jeżeli dany Użytkownik nie wyrazi zgody na inny termin Wydarzenia, wówczas w terminie 7 dni Organizator zwróci Klientowi całą zapłaconą przez niego cenę.

IV. Formularz Zgłoszeniowy

§6

 1. W celu wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 1. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet (komputer, laptop, smartphone) ze standardowym systemem operacyjnym oraz przeglądarki obsługującej pliki cookies[AN1], a także dostęp do konta poczty elektronicznej,
 2. poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż wersja [11.x], lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż wersja [111.0.x], lub Google Chrome w wersji nie starszej niż wersja [111.0.x], [AN2] lub inna, w której poprawnie działać będzie Formularz Zgłoszeniowy,
 3. włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania procesu wypełniania Formularza Zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje o tej grupie plików cookies znajdują się w polityce prywatności Serwisu.
 1. W Formularzy Zgłoszeniowym należy podać imię i nazwisko Klienta, adres e-mail, numer telefonu, model i rocznik motocykla Ducati, którym Uczestnik weźmie udział w Wydarzeniu. Do przesłania formularza konieczna jest również akceptacja Regulaminu.
 2. W Formularzu Zgłoszeniowym zabronione jest podawanie treści bezprawnych. Obejmuje to w szczególności zakaz podawania cudzych danych osobowych bez stosownego upoważnienia.

V. Cena Wydarzenia

§7

 1. Cena Wydarzenia publikowana jest w Serwisie, w opisie danego Wydarzenia.
 2. Cena Wydarzenia obejmuje udział jednego Uczestnika w Wydarzeniu, a także koszty noclegów i wyżywienia (dwa śniadania, dwa obiady i dwie kolacje).
 3. Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Organizatora w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

VI. Zawarcie umowy o udział w Wydarzeniu i płatność 

§8

 1. Wciśnięcie przycisku „Zapisz się na wydarzenie”, po uprzednim wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego, stanowi ofertę skierowaną przez Klienta do Organizatora w zakresie umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu.
 2. Organizator kursu wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Organizator kursu poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Obie powyższe wiadomości e-mail mogą być połączone również w jednej. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Klienta, dochodzi do zawarcia umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu.
 3. Opłata powinna być wniesiona przez Klienta w ciągu 2 dni roboczych od daty przesłania Formularza Zgłoszeniowego, jednak nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym dniem Wydarzenia. Brak wpłaty w określonym powyżej terminie jest równoznaczny z odmową przyjęcia oferty Klienta przez Organizatora. Płatność dokonywana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia oferty, w całości jest zwracana Klientowi.
 4. Dostępne są następujące sposoby płatności: system płatności elektronicznej imoje (płatność BLIK), przelew online. W przypadku wyboru sposobu płatności – system płatności elektronicznej Klient po kliknięciu przycisku „Przejdź do płatności” na odpowiedniej stronie Serwisu/linku w wiadomości e-mail zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.
 5. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku gdy Klient wyznaczył do udziału w Wydarzeniu osobę fizyczną zobowiązany jest poinformować Organizatora o tym fakcie Organizatora nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym dniem Wydarzenia oraz zapewnić, że Uczestnik będzie spełniał warunki uczestnictwa w Wydarzeniu wskazane w §9 poniżej.

VII. Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu i odpowiedzialność

§9

 1. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w Wydarzeniu jest spełnienie przez Uczestnika następujących wymogów:
 1. przed przystąpieniem do Wydarzenia, Uczestnik podpisuje oświadczenie uczestnika stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 2. do uczestnictwa w Wydarzeniu jest wymagane uprawnienie do kierowania motocyklem (prawo jazdy kat. A), Uczestnik oświadcza, że posiada ważne prawo jazdy, nie został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów oraz nie toczy się wobec niego postępowanie sądowe lub administracyjne mogące skutkować wydaniem takiego zakazu lub cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami. Organizator ma prawo do sprawdzenia ważności prawa jazdy;
 3. uczestnicy w czasie Wydarzenia nie mogą być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających lub leków mogących pogorszyć zdolność do prowadzenia pojazdów. W razie uzasadnionych wątpliwości co do zdolności Uczestnika do prowadzenia pojazdów Organizator może nie dopuścić Uczestnika do udziału w Wydarzeniu;
 4. Uczestnicy uczestniczą w wydarzeniu na motocyklach zapewnionych przez Organizatora lub własnych (zależności od realizowanego Wydarzenia); Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w wydarzeniu w przypadku stwierdzenia niesprawności technicznej motocykla własnego Uczestnika, w szczególności dotyczącej wycieków płynów eksploatacyjnych, układu hamulcowego lub innego elementu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa;
 5. udział w wydarzeniu możliwy jest tylko pod warunkiem posiadania przez Uczestnika pełnego stroju motocyklowym z ochraniaczami (kask integralny, buty motocyklowe, spodnie i kurtka skórzana lub tekstylna z ochraniaczami na kolana, łokcie i plecy). Strój ochronny musi zasłaniać całe ciało Uczestnika;
 6. Uczestnicy muszą być pełnoletni. Ustalenie wieku Uczestnika następuje po okazaniu przez niego dokumentu tożsamości z datą urodzenia;
 1. Zasady obowiązujące w trakcie wydarzenia:
 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do zaleceń prowadzących Wydarzenie w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i planu Wydarzenia.;
 2. na Obiekcie mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy, ich osoby towarzyszące oraz Organizator i osoby z nim współpracujące;
 3. w czasie części teoretycznej Wydarzenia obowiązuje zakaz rejestrowania, kopiowania oraz wykorzystywania, w celach innych niż prywatne, materiałów szkoleniowych wytworzonych oraz będących przedmiotem wyłącznych praw Organizatora lub innych podmiotów prowadzących Wydarzenie;
 4. na terenie Obiektu znajdują zastosowanie przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym;
 5. Organizator kieruje ruchem i ustanawia zasady poruszania się po Obiekcie – Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń Organizatora w tym zakresie;
 6. wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu;
 7. na terenie Obiektu, przy braku odrębnej zgody Organizatora, zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej;
 8. niedozwolone jest przewożenie pasażerów na motocyklach Uczestników;
 9. niedozwolone jest udostępnianie motocykla osobom niezarejestrowanym jako Uczestnicy Wydarzenia – wszelkie zamiany motocykli pomiędzy Uczestnikami w trakcie Wydarzenia muszą być zgłaszane Organizatorowi;
 10. ewentualne czynności serwisowe dokonywane na terenie Obiektu przez Uczestników muszą być prowadzone z dbałością o środowisko naturalne oraz infrastrukturę Obiektu.
 1. Brak spełnienia wymogów lub obowiązków określonych z § 9 ust. 1-2 Regulaminu przez Uczestnika lub osoby mu towarzyszące może być podstawą do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Wydarzeniu lub przerwania udziału Uczestnika w Wydarzeniu i zobowiązania Uczestnika lub osób mu towarzyszących do opuszczenia obiektu.
 2. Podczas Wydarzenia obecny jest instruktor prowadzący Wydarzenie i pozostający do dyspozycji Uczestników celem instruowania, korygowania błędów oraz ewentualnej pomocy technicznej.

§10

 1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że jazda na motocyklu stanowi sport wysokiego ryzyka, w czasie którego istnieje możliwość doznania kontuzji i wystąpienia uszkodzeń motocyklu.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującego uczestnictwo w wydarzeniach motocyklowych.
 3. Jeśli na czas Wydarzenia Uczestnik otrzyma od Organizatora wyposażenie techniczne, jest on zobowiązany do jego zwrotu w stanie niepogorszonym bezpośrednio po zakończeniu Wydarzenia. W przypadku utraty powierzonego wyposażenia, Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia wynikłej z tego faktu straty do pełnej wysokości wartości wyposażenia.

VIII. Odstąpienie od umowy i reklamacje

§11

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta, Uczestnikowi, będącemu Konsumentem lub PB jednoosobowym nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o udział w Wydarzeniu.

§12

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Wydarzenia z umową.
 2. Reklamacje dotyczące Wydarzenia należy kierować na adres e-mail: kontakt@ducatipolska.pl lub przesyłać listem poleconym na adres Organizatora podany w §1 lit. a) Regulaminu.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 1. oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika w związku ze złożoną reklamacją),
 2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
 3. oczekiwania Uczestnika.
 1. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta lub PB jednoosobowego jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną.
 3. Uczestnik, będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

IX. Ochrona danych osobowych

§13

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Liberty Corporation 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000998313, REGON: 523443480, NIP: 9820388143, kapitał zakładowy w wysokości 805 000,00 zł opłacony w całości.
 2. Dane będą przetwarzane w celu:
 1. realizacji umowy o udział w Wydarzeniu, w tym wystawienia faktur pro forma, faktur VAT,
 2. wysyłki faktur pro forma, faktur VAT na wskazany adres e- mail,
 3. realizacji obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych,
 4. marketingowym, polegającym na informowaniu o oferowanych przez Administratora wydarzeniach, samym Administratorze, aktualnych wydarzeniach, promocjach, cennikach, badaniu poziomu satysfakcji klienta,
 5. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Uczestnikom informacji o produktach oraz usługach, promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail.
 1. Udostępnione przez Uczestnika dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie Umowy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest: prowadzenie marketingu własnych usług, prowadzenie badania poziomu satysfakcji Uczestników Wydarzeń oraz dochodzenie potencjalnych roszczeń.
 4. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 1. podmioty świadczące usługi księgowe,
 2. banki inne podmioty obsługujące płatności,
 3. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
 4. podmioty biorące udział w przygotowaniu Wydarzenia, w tym podmioty prowadzące Wydarzenie w imieniu Administratora,
 5. dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w tym podmioty zapewniające możliwość korzystania ze skrzynki mailowej,
 6. podmioty świadczące usługi prawne,
 7. podmioty prowadzące audyty u Administratora. Mogą pojawić się sytuacje, w których dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji Administrator zobowiązany jest powiadomić udostępniającego dane.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 1. niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych oraz podatkowych wynikających z odrębnych przepisów prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy,
 2. upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń,
 3. prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail.
 1. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 3. Przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:
 1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, można zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
 2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, można zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

X. Postanowienia końcowe

§14

 1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu na stronie internetowej https://ducatipolska.pl/, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę przed publikacją zmian, jak również Uczestników Wydarzeń odbywanych na podstawie tychże Umów.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i materiałach audio-wideo podczas Wydarzenia. Udzielona zgoda nie jest ograniczona czasowo i obejmuje wszelkie formy publikacji w szczególności stronę.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.REGULAMIN WYDARZENIA DRE ROAD ACADEMY


I. Definicje

§1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Organizator” – organizator Wydarzenia, tj. spółka Liberty Corporation 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000998313, REGON: 523443480, NIP: 9820388143, kapitał zakładowy w wysokości 805 000,00 zł opłacony w całości, e-mail: kontakt@ducatipolska.pl, tel: 665 660 642.
 2. „Wydarzenie” – wydarzenie sportowe „Ducati Riding Experience Road Academy” organizowane przez Organizatora w określonych przez niego terminach, które stanowi wydarzenie sportowe w rozumieniu art. 38 ust. 1  pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. „Serwis” – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://ducatipolska.pl/ oraz jej podstronach,
 4.  „Klient” – Konsument, przedsiębiorca oraz inny podmiot, który wykupił udział w Wydarzeniu lub jest w trakcie zapisu na Wydarzenie.
 5. „Uczestnik” – Klient będący osoba fizyczną lub inna osoba fizyczna wyznaczona przez Klienta do udziału w Wydarzeniu.
 6. „Formularz Zgłoszeniowy” – formularz zgłoszeniowy na Wydarzenie, dostępny na stronie Serwisu.
 7. „Obiekt” – miejsce, gdzie odbywa się Wydarzenie.
 8. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 9. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 10. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88).
 11. „Przedsiębiorca” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 12. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.
 13. „PB jednoosobowy” – osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę o odpłatny udział w Wydarzeniu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.


II. Postanowienia ogólne

§2

Niniejszy Regulamin określa:

 1. zasady świadczenia przez Organizatora na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu Klientom zawierania przez Internet umów o odpłatny udział w oferowanym Wydarzeniu,
 2. zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Wydarzeniu Organizatora.

§3

 1. Informacje znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66  oraz art.  661 Kodeksu cywilnego. Klient przesyłając Formularz Zgłoszeniowy składa ofertę zakupu udziału w określonym Wydarzeniu, na warunkach podanych w informacji o tym Wydarzeniu.
 2. Wszystkie ceny Wydarzeń wskazane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny podawane są w polskich złotych. Ceny stają się wiążące w chwili zapisu na Wydarzenie przez Klienta.
 3. Organizator może dokonywać modyfikacji cen, a także przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu.


III. Organizacja Wydarzenia i zmiana terminu Wydarzenia

§4

 1. Wydarzenia odbywają się cyklicznie lub jednorazowo, w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora, opublikowanych na stronie Serwisu oraz przekazanych do wiadomości Uczestników.
 2. Program i terminarz Wydarzeń publikowany jest na stronie internetowej.
 3. Warunkiem koniecznym odbycia się Wydarzenia jest potwierdzenie przez Organizator udziału minimalnej liczby osób, która ustalona jest oddzielnie dla każdego Wydarzenia. W przypadku niewystarczającej liczby osób Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia lub wyznaczenia innego terminu Wydarzenia.
 4. O przydziale wolnych miejsc na Wydarzenie decyduje kolejność dokonywania opłat za udział w Wydarzeniu.
 5. Wydarzenie prowadzone jest przez upoważnione przez Organizator osoby.

§5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanego Wydarzenia w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy (np. choroba osoby prowadzącej Wydarzenie lub wystąpienie po jej stronie innych wypadków losowych, trwała awaria sprzętu koniecznego do przeprowadzenia Wydarzenia lub miejsca, w którym ma odbywać się Wydarzenie, wystąpienie warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu Uczestników).
 2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizator Wydarzenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie o zmianie terminu i nowym terminie Wydarzenia Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.
 3. Jeżeli dany Użytkownik nie wyrazi zgody na inny termin Wydarzenia, wówczas w terminie 7 dni Organizator zwróci Klientowi całą zapłaconą przez niego cenę.


IV. Formularz Zgłoszeniowy

§6

 1. W celu wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

  a. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet (komputer, laptop, smartphone) ze standardowym systemem operacyjnym oraz przeglądarki obsługującej pliki cookies[AN1] , a także dostęp do konta poczty elektronicznej,
  b. poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż wersja [11.x], lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż wersja [111.0.x], lub Google Chrome w wersji nie starszej niż wersja [111.0.x], [AN2] lub inna, w której poprawnie działać będzie Formularz Zgłoszeniowy,
  c. włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania procesu wypełniania Formularza Zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje o tej grupie plików cookies znajdują się w polityce prywatności Serwisu.

 2. W Formularzy Zgłoszeniowym należy podać imię i nazwisko Klienta, adres e-mail, numer telefonu, model i rocznik motocykla Ducati, którym Uczestnik weźmie udział w Wydarzeniu. Do przesłania formularza konieczna jest również akceptacja Regulaminu. 
 3.  W Formularzu Zgłoszeniowym zabronione jest podawanie treści bezprawnych. Obejmuje to w szczególności zakaz podawania cudzych danych osobowych bez stosownego upoważnienia. 

 

V. Cena Wydarzenia

§7

 1. Cena Wydarzenia publikowana jest w Serwisie, w opisie danego Wydarzenia.
 2. Cena Wydarzenia obejmuje udział jednego Uczestnika w Wydarzeniu oraz obiad wraz napojami. Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów noclegu, dojazdu na Wydarzenie oraz parkingu.
 3. Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Organizatora w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

VI. Zawarcie umowy o udział w Wydarzeniu i płatność 

§8

 1. Wciśnięcie przycisku „Zapisz się na wydarzenie”, po uprzednim wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego, stanowi ofertę skierowaną przez Klienta do Organizatora w zakresie umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu.
 2. Organizator kursu wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Organizator kursu poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Obie powyższe wiadomości e-mail mogą być połączone również w jednej. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Klienta, dochodzi do zawarcia umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu.
 3. Opłata powinna być wniesiona przez Klienta w ciągu 2 dni roboczych od daty przesłania Formularza Zgłoszeniowego, jednak nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym dniem Wydarzenia. Brak wpłaty w określonym powyżej terminie jest równoznaczny z odmową przyjęcia oferty Klienta przez Organizatora. Płatność dokonywana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia oferty, w całości jest zwracana Klientowi.
 4. Dostępne są następujące sposoby płatności: system płatności elektronicznej imoje (płatność BLIK), przelew online. W przypadku wyboru sposobu płatności – system płatności elektronicznej Klient po kliknięciu przycisku „Przejdź do płatności” na odpowiedniej stronie Serwisu/linku w wiadomości e-mail zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.
 5. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 6.  W przypadku gdy Klient wyznaczył do udziału w Wydarzeniu osobę fizyczną zobowiązany jest poinformować Organizatora o tym fakcie Organizatora nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym dniem Wydarzenia oraz zapewnić, że Uczestnik będzie spełniał warunki uczestnictwa w Wydarzeniu wskazane w §9 poniżej. 

VII. Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu i odpowiedzialność

§9

 1. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w Wydarzeniu jest spełnienie przez Uczestnika następujących wymogów:
  a. przed przystąpieniem do Wydarzenia, Uczestnik podpisuje oświadczenie uczestnika stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  b. do uczestnictwa w Wydarzeniu nie jest wymagane uprawnienie do kierowania pojazdami, uczestnik musi posiadać umiejętności niezbędne do kierowania motocyklem oraz znać przepisy ruchu drogowego;
  c. uczestnicy w czasie Wydarzenia nie mogą być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających lub leków mogących pogorszyć zdolność do prowadzenia pojazdów. W razie uzasadnionych wątpliwości co do zdolności Uczestnika do prowadzenia pojazdów Organizator może nie dopuścić Uczestnika do udziału w Wydarzeniu;
  d. Uczestnicy uczestniczą w wydarzeniu na motocyklach zapewnionych przez Organizatora lub własnych; Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w wydarzeniu w przypadku stwierdzenia niesprawności technicznej motocykla, w szczególności dotyczącej wycieków płynów eksploatacyjnych, układu hamulcowego lub innego elementu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa;
  e. udział w wydarzeniu możliwy jest tylko pod warunkiem posiadania przez Uczestnika pełnego stroju motocyklowym z ochraniaczami (kask integralny, buty motocyklowe, spodnie i kurtka skórzana lub tekstylna z ochraniaczami na kolana, łokcie i plecy). Strój ochronny musi zasłaniać całe ciało Uczestnika;
  f. Uczestnicy muszą być pełnoletni. Ustalenie wieku Uczestnika następuje po okazaniu przez niego dokumentu tożsamości z datą urodzenia;
  g. Organizator dopuszcza udział w wydarzeniu osób niepełnoletnich po uzyskaniu zgody ich opiekunów prawnych i w ich obecności oraz przejęciu pełnej odpowiedzialności za uczestnika.

 2. W trakcie wydarzenia:
  a. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do zaleceń prowadzących Wydarzenie w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i planu Wydarzenia;
  b. na Obiekcie mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy, ich osoby towarzyszące oraz Organizator i osoby z nim współpracujące;
  c. w czasie części teoretycznej Wydarzenia obowiązuje zakaz rejestrowania, kopiowania oraz wykorzystywania, w celach innych niż prywatne, materiałów szkoleniowych wytworzonych oraz będących przedmiotem wyłącznych praw Organizatora lub innych podmiotów prowadzących Wydarzenie;
  d. na terenie Obiektu – z wyłączeniem nitki toru – znajdują zastosowanie przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym;
  e. Organizator kieruje ruchem i ustanawia zasady poruszania się po Obiekcie – Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń Organizatora w tym zakresie;
  f. wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu;
  g. na terenie Obiektu, przy braku odrębnej zgody Organizatora, zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej;
  h. niedozwolone jest przewożenie pasażerów na motocyklach Uczestników;
  i. niedozwolone jest udostępnianie motocykla osobom niezarejestrowanym jako Uczestnicy Wydarzenia – wszelkie zamiany motocykli pomiędzy Uczestnikami w trakcie Wydarzenia muszą być zgłaszane Organizatorowi;
  j. ewentualne czynności serwisowe dokonywane na terenie Obiektu przez Uczestników muszą być prowadzone z dbałością o środowisko naturalne oraz infrastrukturę Obiektu.

 3. Brak spełnienia wymogów lub obowiązków określonych z § 9 ust. 1-2 Regulaminu przez Uczestnika lub osoby mu towarzyszące może być podstawą do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Wydarzeniu lub przerwania udziału Uczestnika w Wydarzeniu i zobowiązania Uczestnika lub osób mu towarzyszących do opuszczenia obiektu.
 4. Podczas Wydarzenia obecny jest instruktor prowadzący Wydarzenie i pozostający do dyspozycji Uczestników celem instruowania, korygowania błędów oraz ewentualnej pomocy technicznej.

§10

 1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że jazda na motocyklu stanowi sport wysokiego ryzyka, w czasie którego istnieje możliwość doznania kontuzji i wystąpienia uszkodzeń motocyklu.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującego uczestnictwo w wydarzeniach motocyklowych.
 3. Jeśli na czas Wydarzenia Uczestnik otrzyma od Organizatora wyposażenie techniczne, jest on zobowiązany do jego zwrotu w stanie niepogorszonym bezpośrednio po zakończeniu Wydarzenia. W przypadku utraty powierzonego wyposażenia, Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia wynikłej z tego faktu straty do pełnej wysokości wartości wyposażenia.


VIII. Odstąpienie od umowy i reklamacje

§11

 Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta, Uczestnikowi, będącemu Konsumentem lub PB jednoosobowym nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o udział w Wydarzeniu.

§12

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Wydarzenia z umową.
 2. Reklamacje dotyczące Wydarzenia należy kierować na adres e-mail: kontakt@ducatipolska.pl lub przesyłać listem poleconym na adres Organizatora podany w §1 lit. a) Regulaminu.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a. oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika w związku ze złożoną reklamacją),
  b. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  c. oczekiwania Uczestnika.
 4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta lub PB jednoosobowego jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną.
 6. Uczestnik, będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.


IX. Ochrona danych osobowych

§13

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Liberty Corporation 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000998313, REGON: 523443480, NIP: 9820388143, kapitał zakładowy w wysokości 805 000,00 zł opłacony w całości.
 2. Dane będą przetwarzane w celu:
  a. realizacji umowy o udział w Wydarzeniu, w tym wystawienia faktur pro forma, faktur VAT,
  b. wysyłki faktur pro forma, faktur VAT na wskazany adres e- mail,
  c. realizacji obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych,
  d. marketingowym, polegającym na informowaniu o oferowanych przez Administratora wydarzeniach, samym Administratorze, aktualnych wydarzeniach, promocjach, cennikach, badaniu poziomu satysfakcji klienta,
  e. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach oraz usługach, promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail.
 3. Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie Umowy.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest: prowadzenie marketingu własnych usług, prowadzenie badania poziomu satysfakcji Uczestników Wydarzeń oraz dochodzenie potencjalnych roszczeń.
 6. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na  adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a. podmioty świadczące usługi księgowe,
  b. banki inne podmioty obsługujące płatności,
  c. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
  d. podmioty biorące udział w przygotowaniu Wydarzenia, w tym podmioty prowadzące Wydarzenie w imieniu Administratora,
  e. dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w tym podmioty zapewniające możliwość korzystania ze skrzynki mailowej,
  f. podmioty świadczące usługi prawne,
  g. podmioty prowadzące audyty u Administratora.
  Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  a. niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych oraz podatkowych wynikających z odrębnych przepisów prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy,
  b. upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń,
  c. prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail.
 9. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania  danych osobowych.
  Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 
 11. Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
  a. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
  b. na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku. 

X. Postanowienia końcowe

§14

 1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu na stronie internetowej https://ducatipolska.pl/, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę przed publikacją zmian, jak również Uczestników Wydarzeń odbywanych na podstawie tychże Umów.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.