Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń
REGULAMIN WYDARZENIA DUCATI RIDING EXPERIENCE ROAD ACADEMY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LIBERTY CORPORATION 2 SP. Z O.O.

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Organizator” – organizator Wydarzenia, tj. spółka Liberty Corporation 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000998313, REGON: 523443480, NIP: 9820388143, kapitał zakładowy w wysokości 805 000,00 zł opłacony w całości, e-mail: kontakt@ducatipolska.pl, tel: 665 660 642.
 2. „Wydarzenie” – wydarzenie sportowe „Ducati Riding Experience Road Academy” organizowane przez Organizatora w określonych przez niego terminach, które stanowi wydarzenie sportowe w rozumieniu art. 38 ust. 1  pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. „Serwis” – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://ducatipolska.pl/ oraz jej podstronach,
 4.  „Klient” – Konsument, przedsiębiorca oraz inny podmiot, który wykupił udział w Wydarzeniu lub jest w trakcie zapisu na Wydarzenie.
 5. „Uczestnik” – Klient będący osoba fizyczną lub inna osoba fizyczna wyznaczona przez Klienta do udziału w Wydarzeniu.
 6. „Formularz Zgłoszeniowy” – formularz zgłoszeniowy na Wydarzenie, dostępny na stronie Serwisu.
 7. „Obiekt” – miejsce, gdzie odbywa się Wydarzenie.
 8. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 9. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 10. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88).
 11. „Przedsiębiorca” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 12. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

„PB jednoosobowy” – osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę o odpłatny udział w Wydarzeniu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.


II. Postanowienia ogólne

§ 2

Niniejszy Regulamin określa:

 1. zasady świadczenia przez Organizatora na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu Klientom zawierania przez Internet umów o odpłatny udział w oferowanym Wydarzeniu,
 2. zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Wydarzeniu Organizatora.

§ 3

 1. Informacje znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66  oraz art.  661 Kodeksu cywilnego. Klient przesyłając Formularz Zgłoszeniowy składa ofertę zakupu udziału w określonym Wydarzeniu, na warunkach podanych w informacji o tym Wydarzeniu.
 2. Wszystkie ceny Wydarzeń wskazane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny podawane są w polskich złotych. Ceny stają się wiążące w chwili zapisu na Wydarzenie przez Klienta.
 3. Organizator może dokonywać modyfikacji cen, a także przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu.


III. Organizacja Wydarzenia i zmiana terminu Wydarzenia

§ 4

 1. Wydarzenia odbywają się cyklicznie lub jednorazowo, w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora, opublikowanych na stronie Serwisu oraz przekazanych do wiadomości Uczestników.
 2. Program i terminarz Wydarzeń publikowany jest na stronie internetowej.
 3. Warunkiem koniecznym odbycia się Wydarzenia jest potwierdzenie przez Organizator udziału minimalnej liczby osób, która ustalona jest oddzielnie dla każdego Wydarzenia. W przypadku niewystarczającej liczby osób Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia lub wyznaczenia innego terminu Wydarzenia.
 4. O przydziale wolnych miejsc na Wydarzenie decyduje kolejność dokonywania opłat za udział w Wydarzeniu.
 5. Wydarzenie prowadzone jest przez upoważnione przez Organizator osoby.

§ 5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanego Wydarzenia w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy (np. choroba osoby prowadzącej Wydarzenie lub wystąpienie po jej stronie innych wypadków losowych, trwała awaria sprzętu koniecznego do przeprowadzenia Wydarzenia lub miejsca, w którym ma odbywać się Wydarzenie, wystąpienie warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu Uczestników).
 2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizator Wydarzenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie o zmianie terminu i nowym terminie Wydarzenia Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.
 3. Jeżeli dany Użytkownik nie wyrazi zgody na inny termin Wydarzenia, wówczas w terminie 7 dni Organizator zwróci Klientowi całą zapłaconą przez niego cenę.


IV. Formularz Zgłoszeniowy

§ 6

 1. W celu wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

  a. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet (komputer, laptop, smartphone) ze standardowym systemem operacyjnym oraz przeglądarki obsługującej pliki cookies[AN1] , a także dostęp do konta poczty elektronicznej,
  b. poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż wersja [11.x], lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż wersja [111.0.x], lub Google Chrome w wersji nie starszej niż wersja [111.0.x], [AN2] lub inna, w której poprawnie działać będzie Formularz Zgłoszeniowy,
  c. włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania procesu wypełniania Formularza Zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje o tej grupie plików cookies znajdują się w polityce prywatności Serwisu.

 2. W Formularzy Zgłoszeniowym należy podać imię i nazwisko Klienta, adres e-mail, numer telefonu, model i rocznik motocykla Ducati, którym Uczestnik weźmie udział w Wydarzeniu. Do przesłania formularza konieczna jest również akceptacja Regulaminu. 
 3.  W Formularzu Zgłoszeniowym zabronione jest podawanie treści bezprawnych. Obejmuje to w szczególności zakaz podawania cudzych danych osobowych bez stosownego upoważnienia. 

 

V. Cena Wydarzenia

§ 7

 1. Cena Wydarzenia publikowana jest w Serwisie, w opisie danego Wydarzenia.
 2. Cena Wydarzenia obejmuje udział jednego Uczestnika w Wydarzeniu oraz obiad wraz napojami. Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów noclegu, dojazdu na Wydarzenie oraz parkingu.
 3. Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Organizatora w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

VI. Zawarcie umowy o udział w Wydarzeniu i płatność 

§ 8

 1. Wciśnięcie przycisku „Zapisz się na wydarzenie”, po uprzednim wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego, stanowi ofertę skierowaną przez Klienta do Organizatora w zakresie umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu.
 2. Organizator kursu wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Organizator kursu poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Obie powyższe wiadomości e-mail mogą być połączone również w jednej. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Klienta, dochodzi do zawarcia umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu.
 3. Opłata powinna być wniesiona przez Klienta w ciągu 2 dni roboczych od daty przesłania Formularza Zgłoszeniowego, jednak nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym dniem Wydarzenia. Brak wpłaty w określonym powyżej terminie jest równoznaczny z odmową przyjęcia oferty Klienta przez Organizatora. Płatność dokonywana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia oferty, w całości jest zwracana Klientowi.
 4. Dostępne są następujące sposoby płatności: system płatności elektronicznej imoje (płatność BLIK), przelew online. W przypadku wyboru sposobu płatności – system płatności elektronicznej Klient po kliknięciu przycisku „Przejdź do płatności” na odpowiedniej stronie Serwisu/linku w wiadomości e-mail zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.
 5. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 6.  W przypadku gdy Klient wyznaczył do udziału w Wydarzeniu osobę fizyczną zobowiązany jest poinformować Organizatora o tym fakcie Organizatora nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym dniem Wydarzenia oraz zapewnić, że Uczestnik będzie spełniał warunki uczestnictwa w Wydarzeniu wskazane w §9 poniżej. 

VII. Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu i odpowiedzialność

§ 9

 1. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w Wydarzeniu jest spełnienie przez Uczestnika następujących wymogów:
  a. przed przystąpieniem do Wydarzenia, Uczestnik podpisuje oświadczenie uczestnika stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  b. do uczestnictwa w Wydarzeniu nie jest wymagane uprawnienie do kierowania pojazdami, uczestnik musi posiadać umiejętności niezbędne do kierowania motocyklem oraz znać przepisy ruchu drogowego;
  c. uczestnicy w czasie Wydarzenia nie mogą być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających lub leków mogących pogorszyć zdolność do prowadzenia pojazdów. W razie uzasadnionych wątpliwości co do zdolności Uczestnika do prowadzenia pojazdów Organizator może nie dopuścić Uczestnika do udziału w Wydarzeniu;
  d. Uczestnicy uczestniczą w wydarzeniu na motocyklach zapewnionych przez Organizatora lub własnych; Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w wydarzeniu w przypadku stwierdzenia niesprawności technicznej motocykla, w szczególności dotyczącej wycieków płynów eksploatacyjnych, układu hamulcowego lub innego elementu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa;
  e. udział w wydarzeniu możliwy jest tylko pod warunkiem posiadania przez Uczestnika pełnego stroju motocyklowym z ochraniaczami (kask integralny, buty motocyklowe, spodnie i kurtka skórzana lub tekstylna z ochraniaczami na kolana, łokcie i plecy). Strój ochronny musi zasłaniać całe ciało Uczestnika;
  f. Uczestnicy muszą być pełnoletni. Ustalenie wieku Uczestnika następuje po okazaniu przez niego dokumentu tożsamości z datą urodzenia;
  g. Organizator dopuszcza udział w wydarzeniu osób niepełnoletnich po uzyskaniu zgody ich opiekunów prawnych i w ich obecności oraz przejęciu pełnej odpowiedzialności za uczestnika.

 2. W trakcie wydarzenia:
  a. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do zaleceń prowadzących Wydarzenie w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i planu Wydarzenia;
  b. na Obiekcie mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy, ich osoby towarzyszące oraz Organizator i osoby z nim współpracujące;
  c. w czasie części teoretycznej Wydarzenia obowiązuje zakaz rejestrowania, kopiowania oraz wykorzystywania, w celach innych niż prywatne, materiałów szkoleniowych wytworzonych oraz będących przedmiotem wyłącznych praw Organizatora lub innych podmiotów prowadzących Wydarzenie;
  d. na terenie Obiektu – z wyłączeniem nitki toru – znajdują zastosowanie przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym;
  e. Organizator kieruje ruchem i ustanawia zasady poruszania się po Obiekcie – Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń Organizatora w tym zakresie;
  f. wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu;
  g. na terenie Obiektu, przy braku odrębnej zgody Organizatora, zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej;
  h. niedozwolone jest przewożenie pasażerów na motocyklach Uczestników;
  i. niedozwolone jest udostępnianie motocykla osobom niezarejestrowanym jako Uczestnicy Wydarzenia – wszelkie zamiany motocykli pomiędzy Uczestnikami w trakcie Wydarzenia muszą być zgłaszane Organizatorowi;
  j. ewentualne czynności serwisowe dokonywane na terenie Obiektu przez Uczestników muszą być prowadzone z dbałością o środowisko naturalne oraz infrastrukturę Obiektu.

 3. Brak spełnienia wymogów lub obowiązków określonych z § 9 ust. 1-2 Regulaminu przez Uczestnika lub osoby mu towarzyszące może być podstawą do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Wydarzeniu lub przerwania udziału Uczestnika w Wydarzeniu i zobowiązania Uczestnika lub osób mu towarzyszących do opuszczenia obiektu.
 4. Podczas Wydarzenia obecny jest instruktor prowadzący Wydarzenie i pozostający do dyspozycji Uczestników celem instruowania, korygowania błędów oraz ewentualnej pomocy technicznej.

§ 10

 1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że jazda na motocyklu stanowi sport wysokiego ryzyka, w czasie którego istnieje możliwość doznania kontuzji i wystąpienia uszkodzeń motocyklu.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującego uczestnictwo w wydarzeniach motocyklowych.
 3. Jeśli na czas Wydarzenia Uczestnik otrzyma od Organizatora wyposażenie techniczne, jest on zobowiązany do jego zwrotu w stanie niepogorszonym bezpośrednio po zakończeniu Wydarzenia. W przypadku utraty powierzonego wyposażenia, Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia wynikłej z tego faktu straty do pełnej wysokości wartości wyposażenia.


VIII. Odstąpienie od umowy i reklamacje

§ 11

 Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta, Uczestnikowi, będącemu Konsumentem lub PB jednoosobowym nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o udział w Wydarzeniu.

§ 12

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Wydarzenia z umową.
 2. Reklamacje dotyczące Wydarzenia należy kierować na adres e-mail: kontakt@ducatipolska.pl lub przesyłać listem poleconym na adres Organizatora podany w §1 lit. a) Regulaminu.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a. oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika w związku ze złożoną reklamacją),
  b. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  c. oczekiwania Uczestnika.
 4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta lub PB jednoosobowego jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną.
 6. Uczestnik, będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.


IX. Ochrona danych osobowych

§ 13

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Liberty Corporation 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000998313, REGON: 523443480, NIP: 9820388143, kapitał zakładowy w wysokości 805 000,00 zł opłacony w całości.
 2. Dane będą przetwarzane w celu:
  a. realizacji umowy o udział w Wydarzeniu, w tym wystawienia faktur pro forma, faktur VAT,
  b. wysyłki faktur pro forma, faktur VAT na wskazany adres e- mail,
  c. realizacji obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych,
  d. marketingowym, polegającym na informowaniu o oferowanych przez Administratora wydarzeniach, samym Administratorze, aktualnych wydarzeniach, promocjach, cennikach, badaniu poziomu satysfakcji klienta,
  e. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach oraz usługach, promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail.
 3. Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie Umowy.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest: prowadzenie marketingu własnych usług, prowadzenie badania poziomu satysfakcji Uczestników Wydarzeń oraz dochodzenie potencjalnych roszczeń.
 6. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na  adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a. podmioty świadczące usługi księgowe,
  b. banki inne podmioty obsługujące płatności,
  c. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
  d. podmioty biorące udział w przygotowaniu Wydarzenia, w tym podmioty prowadzące Wydarzenie w imieniu Administratora,
  e. dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w tym podmioty zapewniające możliwość korzystania ze skrzynki mailowej,
  f. podmioty świadczące usługi prawne,
  g. podmioty prowadzące audyty u Administratora.
  Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  a. niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych oraz podatkowych wynikających z odrębnych przepisów prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy,
  b. upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń,
  c. prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail.
 9. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania  danych osobowych.
  Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 
 11. Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
  a. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
  b. na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku. 

X. Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu na stronie internetowej https://ducatipolska.pl/, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę przed publikacją zmian, jak również Uczestników Wydarzeń odbywanych na podstawie tychże Umów.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.