Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY WYZNACZONEJ DO UDZIAŁU W WYDARZENIU

Administratorem danych osobowych jest spółka Liberty Corporation 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000998313, REGON: 523443480, NIP: 9820388143, kapitał zakładowy w wysokości 805 000,00 zł opłacony w całości.

Możesz skontaktować się z nami:

 1. listownie: ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź,
 2. e-mailem na adres: kontakt@ducatipolska.pl
 3. telefonicznie pod numerem: 665 660 642

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. potwierdzenia Pani/Pana tożsamości i umożliwienia udziału w Wydarzeniu wykupionym na Pani/Pana rzecz,
 2. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym księgowych i podatkowych,
 3. marketingowym, polegającym na badaniu satysfakcji uczestników wydarzeń organizowanych przez Administratora, zbierania opinii i ankiet na temat jakości prowadzonych wydarzeń.

Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także art. 6 ust. 1  lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes.

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest: możliwość ustalenia Pani/Pana tożsamości, a w konsekwencji dopuszczenie do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Administratora, badanie poziomu satysfakcji uczestników szkoleń, dochodzenie potencjalnych roszczeń.

Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora od podmiotu, który wykupił udział w szkoleniu.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres e-mail).

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty świadczące usługi księgowe,
 2. banki inne podmioty obsługujące płatności,
 3. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
 4. podmioty biorące udział w przygotowaniu wydarzenia, w tym podmioty prowadzące wydarzenie w imieniu Administratora,
 5. dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w tym podmioty zapewniające możliwość korzystania ze skrzynki mailowej,
 6. podmioty świadczące usługi prawne,
 7. podmioty prowadzące audyty u Administratora.

Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali.[AN3]

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

 1. niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych oraz podatkowych wynikających z odrębnych przepisów prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług,
 2. upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń,
 3. prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.